Bóg, Naród, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta na świat - ogólnonarodowe zjednoczenie ugrupowań pod historyczną nazwą - Listy na adres: Postfach 800626, 65906 Frankfurt am Main
Blog > Komentarze do wpisu

         Polski Komitet Słowiański od początku występował aktywnie przeciwko antysłowiańskiemu rozszerzaniu UE i NATO na Wschód, przeciwko agresji NATO na Jugosławię oraz aresztowaniu i zabijaniu jej przywódców, przeciwko rozbijaniu Jugosławii i odrywaniu Kosowa od Serbii. Występowaliśmy przeciwko agenturalnej ingerencji Zachodu w wybory w Jugosławii, Białorusi i Ukrainie, przeciwko szkalowaniu Białorusi i jej prawowitej władzy. Szczególnie mocno występujemy przeciwko planom instalowania w Czechach i Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej, wymierzonej w Rosję, Białoruś i Ukrainę. We wrześniu 2006 roku wydaliśmy potępiające tę imperialistyczną instalację pisemne oświadczenie, które stało się podstawą rezolucji Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego w listopadzie 2006 roku w Kijowie. W lutym 2007 roku przesłaliśmy protest przeciwko tarczy antyrakietowej prezydentowi Polski, premierowi i członkom rządu oraz wszystkim posłom i senatorom Sejmu i Senatu. Treść protestu rozpowszechnialiśmy szeroko wśród społeczeństwa wobec zakazu udostępniania nam „wolnych” mediów w Polsce. W tym samym miesiącu złożyliśmy do władz samorządowych Katowic protest przeciwko planom usunięcia pomnika upamiętniającego żołnierzy radzieckich wyzwalających Polskę spod ludobójczej okupacji niemieckiej. Protestem tym wyrażamy sprzeciw wobec szerszym planom usunięcia w Polsce wszystkich pomników ku czci żołnierzy radzieckich, którzy ponieśli ogromne ofiary w pokonaniu Niemiec faszystowskich. Przedkładamy projekt potępiającej te zamiary rezolucji, która powinna być przyjęta przez Międzynarodowy Komitet Słowiański na posiedzeniu w Belgradzie w czerwcu bieżącego roku.

         Polski Komitet Słowiański, zgodnie z własnymi zasadami, zalecanymi również przez Międzynarodowy Komitet Słowiański, dąży do współpracy ze wszystkimi organizacjami słowiańskimi.

Kierując się tymi zasadami, Polski Komitet Słowiański zaproponował współpracę powstałemu 22 maja 2004 roku w Smoleńsku Międzynarodowemu Forum Słowiańskiemu, reprezentowanemu w Polsce przez Mieczysława Janosza i w Serbii przez Lubomira Jowanowicza. Propozycja nasza została odrzucona. Propozycję współpracy ponowiliśmy w październiku 2005 roku w Belgradzie na konferencji Światowego Kongresu Słowian Południowych, organizowanej między innymi przez Lubomira Jowanowicza i Mieczysława Janosza. Ponownie odmówiono nie tylko współpracy z nami, ale także odmówiono udzielenia głosu Bolesławowi Tejkowskiemu - przewodniczącemu Polskiego Komitetu Słowiańskiego i Janowi Minarzowi - przewodniczącemu Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego, nie uznawanego przez kierownictwo Światowego Kongresu Słowian Południowych. Po interwencji uczestników, pozwolono Janowi Minarzowi wygłosić przemówienie, a Bolesławowi Tejkowskiemu wygłosić przygotowany na tę konferencję referat. Jednak tylko te dwa wystąpienia zostały pominięte w wydawnictwie książkowym materiałów z tej konferencji.

         Współpracy z Polskim Komitetem Słowiańskim odmówiło również stowarzyszenie w Polsce o nazwie Związek Słowiański, nie uznający Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego. Kierownictwo Związku Słowiańskiego wpływało na naszych działaczy, aby nie brali udziału w zebraniach Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego, a zwłaszcza w zebraniu w listopadzie 2006 roku w Kijowie. Natomiast kierownictwo Związku Słowiańskiego nawiązywało kontakty z ukraińskimi działaczami politycznymi popierającymi prozachodnią i antyrosyjską politykę prezydenta Juszczenki. Apelowało też do polskich działaczy słowiańskich, aby występowali z Polskiego Komitetu Słowiańskiego i wstępowali do Związku Słowiańskiego, który na zebraniu w lutym 2007 roku ogłosił się partią polityczną.

         Na naradzie w Katowicach w maju 2007 roku, kierujący Związkiem Słowiańskim Mieczysław Janosz, Zbigniew Witaszek, Włodzimierz Rynkowski ponownie apelowali o opuszczanie ich zdaniem uzurpatorskiego Polskiego Komitetu Słowiańskiego, który rzekomo nie reprezentuje ruchu słowiańskiego, szkodzi Słowiańszczyźnie, skłóca Narody Słowiańskie. Apelowali o tworzenie w Polsce od nowa odrębnego ruchu słowiańskiego.

Ze środowiska Związku Słowiańskiego były ostatnio rozpowszechniane wiadomości o już postanowionym rozwiązaniu rzekomo niepotrzebnego i szkodliwego Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego. Ma on być zastąpiony przygotowaną już nową organizacją z nowym kierownictwem. Dlatego radzono naszym działaczom nie jechać w czerwcu 2007 roku na zebranie Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego do Belgradu.

Powyższe fakty budzą nasze zdziwienie i zastanowienie. Dlaczego w sytuacji naszej osiemnastoletniej antyglobalistycznej działalności słowiańskiej, zmierzającej do integracji Słowiańszczyzny, powstają nowe organizacje słowiańskie skierowane przeciwko nam. Trudno jest nam zrozumieć motywy, które przyświecają tego typu działaniom. Nie wiemy, czy wynikają one z pobudek ambicjonalnych i karierowiczowskich, czy też są skutkiem podszeptów płynących ze środowisk nieprzychylnych ruchowi słowiańskiemu. A może są dziełem dywersji w polskim, serbskim, ukraińskim ruchu słowiańskim, do których przenikają zachodni agenci wpływu, tak jak przenikają do struktur władzy Państw Słowiańskich. Pewne jest natomiast to, że działania takie nie sprzyjają rozwojowi ruchu słowiańskiego, osłabiają jego siłę, jedność i międzynarodową pozycję. Jest znamienne, że takie działania pojawiają się w momencie, gdy ruch słowiański nabiera siły, jest konsekwentnie antyglobalistyczny i wszechsłowiański a więc i prorosyjski, staje się coraz bardziej wpływowym i oczekiwanym przez nasze Narody kierunkiem, mogącym skutecznie przeciwstawić się imperialistycznej i antyspołecznej polityce Zachodu, a w szczególności USA. Dlatego być może ruch słowiański zamierza się rozbić, pozbawić międzynarodowego kierownictwa, a odrębne jego części w Południowej i Zachodniej Słowiańszczyźnie opanować, poddać zachodniej kontroli i przeciwstawić Rosji.

         Z uwagi na możliwość takiego zagrożenia, Międzynarodowy Komitet Słowiański należy umocnić, rozbudować kadrowo, wyposażyć w środki oddziaływania, na przykład w organ prasowy oraz umożliwić występowanie w telewizji wolnej od zachodniej kontroli, a więc w telewizji rosyjskiej, białoruskiej, ukraińskiej. Międzynarodowy Komitet Słowiański wspólnie z narodowymi Komitetami Słowiańskimi powinien wydać książkę o działalności i osiągnięciach międzynarodowego ruchu słowiańskiego od 1990 roku po dzień dzisiejszy.

         Apelujemy do wszystkich organizacji i środowisk zainteresowanych ideą słowiańską o jedność i wspólną działalność dla dobra naszych słowiańskich Państw i Narodów. Szczególnie teraz potrzebna jest nam jedność oraz wzrost kompetencji kierowniczych, autorytetu i siły oddziaływania Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego. Jest to konieczne dla rozwoju i scalania międzynarodowego ruchu słowiańskiego oraz chronienia go przed możliwymi próbami jego rozbijania, marginalizowania i likwidowania.

Polski Komitet Słowiański

Przewodniczący Bolesław Tejkowski

                         Warszawa, czerwiec 2007 rok

piątek, 31 sierpnia 2007, reakcja

Polecane wpisy